หน่วยห้องปฎิบัติการกลาง

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนาย ชูพงค์ อิทธิวุฒิ
สังกัด:เจ้าหน้าทีคณะแพทยศาสตร์
หน่วย : ปฎิบัติการกลาง
โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนางสาว อาญญพิฎา บัวสงค์
สังกัด:เจ้าหน้าทีคณะแพทยศาสตร์
หน่วย : ปฎิบัติการกลาง
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนางสาว อุมาภรณ์ ดีเอี่ยม
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ห้องปฎิบัติการกลาง
โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนาง ธปศร ยกย่อง
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ห้องปฎิบัติการกลาง
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนางสาว สุดารัตน์ ทองอินทร์
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ห้องปฎิบัติการกลาง
โทรศัพท์ :