ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนาง รุ่งนภา อิทธิวุฒิ
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนาย เฉลิมพล ศรีจอมทอง
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนางสาว กรรณธ์ญาณัฐษ์ ทวีรัชธรรม
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ :