ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส

ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนางสาว โศรยา ประสิทธิ์สมสกุล
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนางสาว ธนัญรัตน์ ทองมี
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนาย สมพงษ์ วงษ์พันสวัสดิ์
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส
โทรศัพท์ :