สาขาภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนาง ฐานียา ทองแก้ว
สังกัด:สังกัดฝ่ายการพยาบาล
หน่วย : สาขาภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
โทรศัพท์ :