สาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนางสาว ประภาศรี สมบุญ
สังกัด:สังกัดฝ่ายการพยาบาล
หน่วย : สาขาวิชาโรคระบบหายใจและบำบัดวิกฤต
โทรศัพท์ :