สาขาโลหิตวิทยา

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนางสาว เยาวรีย์ กิตติกัลยาวงค์
สังกัด:เจ้าหน้าทีคณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนางสาว ภัทรมน อึ่งบำเหน็จ
สังกัด:เจ้าหน้าทีคณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนาย ฉัตรชัย บุบผาชาติ
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนางสาว แสงทิพย์ จันทราษี
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนาย ฉัตรชัย บุบผาชาติ
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :
ตำแหน่งทาง
ชื่อ-สกุลนางสาว แสงทิพย์ จันทราษี
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : โลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุลนางสาว ช่อเพชร จารุเสาวภาคย์
สังกัด:สังกัดฝ่ายการพยาบาล
หน่วย : สาขาวิชาโลหิตวิทยา
โทรศัพท์ :