รศ.พญ. พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ. พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
Pantipa Chatchatee, MD
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
Certificate in Allergy and Immunology (Duke U, Durham, USA)