อ.พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์แพทย์หญิงนริศรา สุรทานต์นนท์
Dr. Narissara Suratannon,M.D
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ1(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์
ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
Certificate in Immunology,Erasmus Medical Center,Rotterdam,Netherlands