อ.พญ.ปาริชาต ขาวสุทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์แพทย์หญิงปาริชาต ขาวสุทธิ์
Dr.Parichat Khaosut,M.D.
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์