อ.พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภัก

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์แพทย์หญิงฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภัก
Dr. Chansuda Bongsebandhu-phubhakdi, M.D
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์
ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น
M.Sc Child and Adolescent Mental Health,UCL, UK