เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยเตาะแตะ

MOST COMMENTED

การให้ยาพ่นแบบฝอยละอองชนิด nebulizer

อาจารย์แพทย์หญิงสุชาดา ศรีทิพยวรรณ หน่วยโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์?เพื่อให้นิสิตสามารถ 1.?บอกชนิดและหลักการทำงานของ nebuljzer ชนิดต่างๆได้ 2.?บอกวัตถุประสงค์ของการให้ nebulizer therapy ได้ 3.?บอกวิธีการใช้ small volume jet nebulizer ได้

HOT NEWS