รศ.พญ. ธนินี สหกิจรุ่งเรือง

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ. ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
Taninee Sahakitrungruang , MD
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อ
Certificate fellowship in Pediatric Endocrinology (University of California, San Francisco, USA)
Sahakitrungruang T, Tee MK, Blackett PR, Miller WL. Partial Defect in the Cholesterol Side-Chain Cleavage Enzyme P450scc (CYP11A1) Resembling Nonclassic Congenital Lipoid Adrenal Hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Dec 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21159840.


Sahakitrungruang T, Klomchan T, Supornsilchai V, Wacharasindhu S. Obesity, metabolic syndrome, and insulin dynamics in children after craniopharyngioma surgery. Eur J Pediatr. 2010 Nov 25. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21107605.


Sahakitrungruang T, Soccio RE, Lang-Muritano M, Walker JM, Achermann JC, Miller WL. Clinical, genetic, and functional characterization of four patients carrying partial loss-of-function mutations in the steroidogenic acute regulatory protein (StAR). J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul;95(7):3352-9. Epub 2010 May 5. PubMed PMID: 20444910; PubMed Central PMCID: PMC2928910.


Sahakitrungruang T, Tee MK, Rattanachartnarong N, Shotelersuk V, Suphapeetiporn K, Miller WL. Functional characterization of vasopressin receptor 2 mutations causing partial and complete congenital nephrogenic diabetes insipidus in Thai families. Horm Res Paediatr. 2010;73(5):349-54. Epub 2010 Apr 14. PubMed PMID: 20389105.


Sahakitrungruang T, Huang N, Tee MK, Agrawal V, Russell WE, Crock P, Murphy N, Migeon CJ, Miller WL. Clinical, genetic, and enzymatic characterization of P450 oxidoreductase deficiency in four patients. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;94(12):4992-5000. Epub 2009 Oct 16. PubMed PMID: 19837910; PubMed Central PMCID: PMC2795645.


Sahakitrungruang T, Tee MK, Speiser PW, Miller WL. Novel P450c17 mutation H373D causing combined 17alpha-hydroxylase/17,20-lyase deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Aug;94(8):3089-92. Epub 2009 May 26. PubMed PMID: 19470621.


Supornsilchai V, Sahakitrungruang T, Wongjitrat N, Wacharasindhu S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Expanding clinical spectrum of non-autoimmune hyperthyroidism due to an activating germline mutation, p.M453T, in the thyrotropin receptor gene. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Apr;70(4):623-8. Epub 2008 Aug 4. PubMed PMID: 18681856.


Sahakitrungruang T, Wacharasindhu S, Supornsilchai V, Srivuthana S, Kingpetch K. Bone mineral density and body composition in prepubertal and adolescent patients with the classical form of 21-hydroxylase deficiency. J Med Assoc Thai. 2008 May;91(5):705-10. PubMed PMID: 18672636.


Sahakitrungruang T, Wacharasindhu S, Sinthuwiwat T, Supornsilchai V, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Identification of two novel aquaporin-2 mutations in a Thai girl with congenital nephrogenic diabetes insipidus. Endocrine. 2008 Apr;33(2):210-4. Epub 2008 May 13. PubMed PMID: 18473191.


Sahakitrungruang T, Wacharasindhu S, Yeetong P, Snabboon T, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V. Identification of mutations in the SRD5A2 gene in Thai patients with male pseudohermaphroditism. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5):2015.e11-5. Epub 2008 Mar 7. PubMed PMID: 18314109.


Wacharasindhu S, Petwijit T, Aroonparkmongkol S, Srivuthana S, Kingpetch K. Bone mineral density and body composition in Thai Precocious Puberty girls treated with GnRH agonist. J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89(8):1194-8. PubMed PMID: 17048429.