ร.ศ.พญธันยวีร์ ภูธนกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลร.ศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
Thanyavee   Puthanakit, MD
พ.บ.
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
MSc (Clinical investigation, Johns Hopkins U, Baltimore, USA)