ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์
Prof.Pimolrat Thaithumyanon,M.D.