ผศ. อังคนีย์ ชะนะกุล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ. อังคนีย์ ชะนะกุล
ว.ว., พ.บ.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคไต
Postdoctoral researcher in pediatric nephrology, UCSF, USA