อ.พญ.มณฑิดา วีีรวิกรม

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์แพทย์หญิงมณฑิดา   วีีรวิกรม
Dr. Montida Veeravigrom, M.D
พ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ1)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ , กุมารเวชศาสตร์ ระบบประสาท
Dip. Amer. Board of Psychiatry and Neurology Specified Child Neurology

Dip. Amer. Board Sleep Medicine