อ.พญ.ลลิตา ก้องเกียรติกุล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์แพทย์หญิงลลิตา ก้องเกียรติกุล
Dr. Lalida Kongkiattikul, M.D.