รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลจันทร์   ปราบพาล
Asst.Prof.Nuanchan  Prapphal,M.D.