อาจารย์แพทย์หญิง สุมาลี   ฮันตระกูล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์พิเศษ อาจารย์แพทย์หญิง สุมาลี   ฮันตระกูล
Dr.Sumalee  Hantrakool,M.D.