อาจารย์นายแพทย์ วิฌาณ บุญยจินดาทรัพย์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์นายแพทย์ วิฌาณ บุญยจินดาทรัพย์