อ.พญ.ณฐรักษ์ ชัยจิตรารัชต์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ณฐรักษ์ ชัยจิตรารัชต์
พ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
Ph.D. in Gene,Cell and Tissue Therapy, King'College London,UK