อ.นพ. ณฐรักษ์ ชัยจิตราชัชต์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์ณฐรักษ์ ชัยจิตราชัชต์
ชื่อ-สกุลณฐรักษ์ ชัยจิตราชัชต์
พ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
Ph.D. in Gene,Cell and Tissue Therapy, King'College London,UK