อ.นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์นายแพทย์ ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร