อ.นพ.สรนนท์ ไตรติลานันท์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.นพ.สรนนท์ ไตรติลานันท์
Soranont Trytilanunt, M.D.
พ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ2)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ