อ.พญ.ณศมน วรรณลภากร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ณศมน วรรณลภากร
Nasamon Wanlapakorn, M.D.
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์