อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.มณฑิดา   วีรวิกรม
Montida Veeravigrom, M.D
พ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ1)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ , กุมารเวชศาสตร์ ระบบประสาท
Dip. Amer. Board of Psychiatry and Neurology Specified Child Neurology

Dip. Amer. Board Sleep Medicine