อ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
Dr. Chonnikant Visuthranukul, M.D.
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการณ์
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
Certificate fellowship in pediatric Nutrition , Baylor College of Medecine, Hoston,USA
Certificate fellowship in Intestinal Microbiome. Baylor College of Medicine, Hoston,USA