อ.พญ.ลลิดา ก้องเกียรติกุล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ลลิดา ก้องเกียรติกุล
Lalida Kongkiattikul, M.D.