อ.พญ.สุมาลี   ฮั่นตระกูล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.สุมาลี   ฮันตระกูล
Sumalee  Hantrakool, M.D.