การสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีความคาดหวังสูง

การดูแลผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวทุกคนเสมือนเป็นผู้ที่มีความคาดหวังสูง จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์วิกฤติ? อย่างไรก็ตาม ความจำกัดของเวลาในการดูแลผู้ป่วยอาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญ จึงควรพิจารณาผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน และให้ความดูแลอย่างเหมาะสม แทนการดูแลผู้ป่วยทุกคนเหมือนกัน

commu02.pdf (1177 downloads)