การสื่อสารกับพ่อแม่และครอบครัว

การสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองของเด็กถือเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อกิจกรรมต่างๆของเด็ก กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการของแพทย์ ตลอดจนต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป

commu03.pdf (1001 downloads)