การสื่อสารกับสื่อสารมวลชน

ความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงาน ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ ไม่ต่างกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไป

commu04_2.pdf (440 downloads)