การสื่อสารทางการแพทย์

การสื่อสารทางการแพทย์มีหลายประเภทและควรเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์? การสื่อสารที่ใช้บ่อยทางการแพทย์ได้แก่ การให้ความรู้หรือการแนะนำโดยตรง (direct guidance) การแนะนำล่วงหน้า (anticipatory guidance) และการให้การปรึกษา (counseling) ?

commu05.pdf (1427 downloads)