การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยไข้เลือดออก

ความจำเป็นเบื้องต้นในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ คือ การมีความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อน จากนั้นจึงใช้ศาสตร์ในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลดังกล่าวไปสู่ผู้รับการปรึกษาอย่างชัดเจนและเหมาะสม

[Download not found]