การให้การปรึกษาผู้ป่วยเอดส์

ผู้ให้การปรึกษาแนะนำต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคเอชไอวี/เอดส์เป็นอย่างดีและทันสมัย มีเจตคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อและครอบครัว ตลอดจนต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้การปรึกษาแนะนำมีประสิทธิภาพสูงสุด

commu25.pdf (418 downloads)