งานด้านวิจัย

งานวิจัยเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของภาควิชาฯ ภาควิชาได้จัดทรัพยากรให้กับงานนี้ ตั้งแต่ทรัพยากรบุคคล เช่น นักวิทยาศาสตร์  พยาบาล  ผู้ช่วยวิจัย  นักบัญชี และธุรการ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ และวัสดุ  ตลอดจนการบริหารจัดการโดยจัดให้มีกิจกรรมทางวิจัยทุกเดือน สนับสนุนให้อาจารย์แพทย์  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ประจำบ้าน ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชา และร่วมมือกับหน่วยงานนอกภาควิชา ทั้งในระดับต่างภาค ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ  นอกจากนี้ภาควิชายังส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางการวิจัยในสาขาต่าง ๆอย่างยั่งยืน โดยภาควิชามีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 2 ศูนย์  ได้แก่ Center of Excellence in Clinical Virology และ Center of Excellence in Medical Genetics