รับมืออย่างไร… เมื่อลูกน้อยป่วย

คู่มือในการดูแลลูกน้อยเมื่อป่วย สำหรับพ่อแม่ ครู และบุคลากรทางการแพทย์
แนะนำโดย กุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับมืออย่างไร… เมื่อลูกน้อยป่วย/ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย?
บรรณาธิการ นิภาศิริ วรปาณิ, บุรณี กาญจนถวัลย์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, อดิศร ภัทราดูลย์

when_sick.pdf (770 downloads)