รู้ทันมะเร็งปากมดลูก

รู้ทันมะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายที่ป้องกันได้/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จตุพล ศรีสมบูรณ์, พรสม หุตะเจริญ, อุษา ทิสยากร

cervical_carcinoma.pdf (520 downloads)