วัยอนุบาล… ปรับตัวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยสำคัญที่ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ที่แตกต่างจากบ้าน ต้องแยกห่างจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูไปพบกับสถานที่ใหม่ เพื่อนวัยเดียวกัน และคุณครู เด็กจะนำทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านการเรียนรู้จากบ้านซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กมาปรับตัวให้สามารถทำกิจกรรมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเล่นกับเพื่อนอย่างมีกติกา มีระเบียบวินัยภายใต้กรอบหรือกฎของโรงเรียนได้ในที่สุด

child01-07.pdf (891 downloads)