หน่วยห้องปฎิบัติการกลาง

ตำแหน่งนักวิจัย P5
ชื่อ-สกุลนาย ชูพงค์ อิทธิวุฒิ
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : ปฎิบัติการกลาง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ :02-256-3354
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
ชื่อ-สกุลนางสาว อาญญฬิฎา บัวสงค์
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : ปฎิบัติการกลาง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ :02-256-3354
ตำแหน่งเจ้าหน้าวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว อุมาภรณ์ ดีเอี่ยม
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ห้องปฎิบัติการ ภปร.9
โทรศัพท์ :02-256-5246
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนาง ธปศร ยกย่อง
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ห้องปฎิบัติกา ภปร.9
โทรศัพท์ :02-256-5246
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว สุดารัตน์ ทองอินทร์
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : ห้องปฎิบัติการกลาง
โทรศัพท์ :02-256-5246