สาขาวิชาทาราแรกเกิด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุลนางสาว เร่งรัตน์ ประจิตร์
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ทาราแรกเกิด
โทรศัพท์ :02-256-4000 ต่อ 80914
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุลนางสาว เครือวัลย์ กล่ำชม
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ทาราแรกเกิด
โทรศัพท์ :02-256-4000 ต่อ 80914
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ-สกุลนางสาว ณิชานันท์ ทองนำ
สังกัด:เจ้าหน้าทีสภากาชาดไทย
หน่วย : สาขาวิชาทาราแรกเกิด
โทรศัพท์ :02-256-4000 ต่อ 80914