สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว อภิรดี เทียมบุญเลิศ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคทางเดินอาหาร
โทรศัพท์ :02-256-4929