เมตาบอลิซึมและพันธุศาสตร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
ชื่อ-สกุลนางสาว ศิรประภา ทองกอบเพชร
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : พันธุศาสตร์และเมแทบอลิซึม
โทรศัพท์ :02-256-3354