โครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาว กนกวรรณ รอดแก้ว
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ตึก สก.12
โทรศัพท์ :02-256-4000 ต่อ 3332