หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจุฬา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2559

59_2.pdf (238 downloads)

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2558

58_2.pdf (121 downloads)

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2557

57_1_2.pdf (115 downloads)