ผศ.ดร.พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.ดร.พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์
Assist.Prof.Narissara Suratannon, MD PhD
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ1(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์
ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
Certificate in Immunology,Erasmus Medical Center,Rotterdam,Netherlands