อ.พญ.ปาริชาต ขาวสุทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ปาริชาต ขาวสุทธิ์
Parichat Khaosut, MD
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์