อ.นพ.รุ่งโรจน์ มนัสปรีเปรม

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.นพ.รุ่งโรจน์ มนัสปรีเปรม
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์