อ.พญ.พรรณนิภา กิตติพงษ์พัฒนา

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.พรรณนิภา กิตติพงษ์พัฒนา
Pannipa Kittipongpattana, M.D.