รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
Assoc.Prof. Therdpong Tempark, MD
พ.บ. , วว. กุมารเวชศาสตร์
อว.กุมารเวชศาสตร์จวิทยา
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
Certificate Fellowship in Pediatric Dermatology, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
Certificate in Community and Social Pediatrics, Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
1. Tempark T, Phatarakijnirund V, Chatproedprai S, Watcharasindhu S, Supornsilchai V, Wananukul S. Exogenous Cushing’s syndrome due to topical corticosteroid application: case report and review literature. Endocrine. 2010;38(3):328-34.

2. Wananukul S, Chatproedprai S, Tempark T, Wananukul W. Clinical response and safety of malathion shampoo for treatment of head lice in a primary school. J Med Assoc Thai. 2011;94(4):465-9.

3. Tempark T, Chatproedprai S, Mahayosnond A, Wananukul S. Fibromatosis Colli, overlooked caused of neonatal torticollis: A case report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2012;7(1):15-7.

4. Feinberg AN, Shwayder TA, Tereen R, Tempark T. Adolescence and dermatology. Int J Child Health Hum Dev 2012;5(4):00-00.

5. Tempark T, Shwayder TA. Chinese fortune-telling based on face and body mole position: A hidden agenda regarding mole removal. Arch Dermatol 2012;148(6):772-3.

6. Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Attitudes, knowledge and behaviors of secondary school adolescents regarding protection from sun exposure: A survey in Bangkok, Thailand. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2012;28(4):200-6.

7. Tempark T, Shwayder TA. Aplasia cutis congenita with fetus papyraceus: Report and review of the literature. Int J Dermatol 2012;51(12):1419-26.

8. Tempark T, Shwayder TA. Clear cell acanthoma: Review article. Clin Exp Dermatol 2012;37(8):831-7.

9. Tempark T, Shwayder TA. Mucinous eccrine naevus: Case Report and review of the literature. Clin Exp Dermatol 2013;38(1):1-6.

10. Tempark T, Wu T, Singer C, Shwayder T. Dermatological complications of circumcision: Lesson learned from cases in a pediatric dermatology practice. Pediatr Dermatol. 2013;30(5):519-28.

11. Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S, Noppakun N. Persistent erythematous linear plaque on left clavicular area. Int J Dermatol 2013;52(9):1037-9.

12. Tempark T, Lueangarun S, Chatproedprai S, Wananukul S. Flood-related skin diseases: a literature review. Int J Dermatol 2013;52(10):1168-76.

13. Tempark T, Shwayder T. Perioral dermatitis: A review of the condition with special attention to treatment options. Am J Clin Dermatol 2014;15(2):101-13.

14. Tempark T, Iwasaki J, Shwayder T. Arborescent vascular dilatation mimicking Lichtenberg figures from lightning. Pediatr Dermatol 2014;31(4):522-3.

15. Tempark T. Child injury prevention and child health supervision. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014;45(s1):45-9.

16. Tempark T, Chatproedprai S, Wititsuwannakul J, Wananukul S. A 3-year-old girl with underlying Alagille syndrome, presenting with generalized whitish papules. Clin Exp Dermatol 2015;40(3):339-41.

17. Wananukul S, Chatproedprai S, Tempark T, Phuthongkamt W, Chatchatee P. The natural course of childhood atopic dermatitis: a retrospective cohort study. Asian Pac J Allergy Immunol. 2015;33(2):161-168.

18. Chatproedprai S, Tempark T, Wanlapakorn N, Puenpa J, Wananukul S, Poovorawan Y. Unusual skin manifestation of hand, foot and mouth disease associated with coxsackievirus A6: cases report. Springerplus. 2015;17;4:362.

19. Chatproedprai S, Tempark T, Heamawatanachai K, Wananukul S. A comparative study of 3 different methods of temperature measurement in children. J Med Assoc Thai. 2016;99(2):142-9.

20. Chatproedprai S, Phuthongkam W, Chatsuwan T, Tempark T, Wananukul S. Prevalence of Staphylococcus aureus and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Thai children with atopic dermatitis. Thai J Pediatr. 2016;55(1):21-6.

21. Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Localized contact dermatitis from Ferula assa-foetida oleo-gum-resin essential oil; a traditional topical preparation for stomach ache and flatulence. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2016;82(4):467. doi: 10.4103/0378-6323.182969.

22. Tempark T, Lekwuttikarn R, Chatproedprai S, Wananukul S. Nail
scabies: An unusual presentation often overlooked and mistreated. J Trop Pediatr. 2017;63:155-9.

23. Watthanaphanalai S, Tempark T. Chronic bullous disease of childhood: A case report. Thai J Pediatr. 2016;5(3):212-5.

24. Tempark T, Wittayakornrerk S, Jirasukprasert L, Chatproedprai S, Wananukul S. Pseudochromhidrosis: report and review of literature. Int J Dermatol 2017;56(5):496-502.

25. Yampayon K, Sukasem C, Limwongse C, Chinvarun Y, Tempark T, Rerkpattanapipat T, Kijsanayotin P. Influence of genetic and non-genetic factors on phenytoin-induced severe cutaneous adverse drug reactions. Eur J Clin Pharmacol. 2017;73(7):855-65.

26. Lekwuttikarn R, Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Randomized, controlled trial split-faced study of 595-nm pulsed dye laser in the treatment of acne vulgaris and acne erythema in adolescents and early adulthood. Int J Dermatol. 2017;56(8):884-8.

27. Lueangarun S, Subpayasarn U, Chakavittumrong P, Tempark T, Suthiwartnarueput W. Lupus panniculitis of the scalp presenting with linear
alopecia along the lines of Blaschko. Clin Exp Dermatol 2017;42(6):705-7.

28. Wananukul S, Chatproedprai S, Tempark T, Srisod C, Deekajorndech T. Comparison of moisturizer containing 5% urea, natural moisturizing factors, ceramide, and glyceryl glucoside with 5% urea lotion for the treatment of xerosis in children with chronic kidney disease. J Med Assoc Thai. 2017;100(6):638-43.