ผศ.พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล
Assist.Prof.Orapa Suteerojntrakool, M.D
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ.
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1