อ.พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล
ORAPA SUTEEROJNTRAKOOL, M.D
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ.
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1