อ.พญ.อังควิภา ทรัพย์รุ่งเรือง

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.อังควิภา ทรัพย์รุ่งเรือง
Ankavipar Saprungruang, M.D.